Week1

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์

1

จันทร์
มุมมองการคิด  ใคร่ครวญ- ใคร่ครวญความงอกงาม
ของตนเองเห็นคุณค่าของ
ตนเองและสรรพสิ่ง
- มีสมาธิในการรับฟัง
- การรวบรวมข้อมูล

ช่วงปิดเทอมที่งดงาม
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าประสบการณ์ความประทับใจในความงอกงามของตนเองช่วงปิดภาคเรียนให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความงอกงามของตนเอง
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการฟังความงอกงามของเพื่อนๆแต่ละคนลงในกระดาษผ่านภาพวาด
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมพูดคุยถึงความหมายของภาพที่ตนเองวาด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆแห่งประสบการณ์ความงอกงาม
- เพลงสปา
- กระดาษ     
- ปากกา

อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ(โยคะ,รำกระบี่กระบองฯลฯ)

- มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เพลงสปา

พุธ
ศิลปะ,ดนตรี

- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- มีสมาธิที่ยาวนานมากขึ้น
ภาพสเก็ต
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำตัวอย่างภาพวาดสามมิติมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายที่มาและความหมายของภาพนั้นๆ


- ครูแจกกระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูนำเปลือกไม้ที่เตรียมไว้มาวางไว้กลางห้อง
- นักเรียนลงมือวาดภาพ(สเก็ต)เปลือกไม้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- ภาพสามมิติ
- เปลือกไม้
- เพลงสปา

พฤหัสบดี
- เรื่องเล่า
- ประสบการณ์ 
 - วรรณกรรม

- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
จากวรรณกรรมที่สะท้อน
เรื่องราวทางวัฒนธรรมของ
ชาวอีสาน
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
เรื่องเล่า ”ตำนานผาแดงนางไอ่”
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง สำรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดท้าวอย่างมีสติประมาณ 2นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าตำนานผาแดงนางไอ่ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ตำนานผาแดงนางไอ่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ต่อ)
- ถ้านักเรียนเป็นนางไอ่/ผาแดง นักเรียนจะทำอย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ต่อ)
- นักเรียนจะแต่งเรื่องใหม่ในมุมมองของตนเองจะเป็นอย่างไร
- นักเรียนเนื้อแต่งเรื่องใหม่ในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเนื้อเรื่องที่ตนเองแต่งขึ้นใหม่
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- วรรณกรรมเรื่อง “ผาแดงนางไอ่”
ศุกร์

สื่ออุปกรณ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

- มีสติจดจ่อเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
สิ่งต่างๆรอบตัว
- มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การมองภาพและมี
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์
เติมต่อกัน
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปวาดของทรงเรขาคณิตให้นักเรียน
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนต่อเติมจากรูปทรงเดิมให้เป็นภาพที่มีความหมายต่อตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความหมายของภาพนั้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความคิด ความรู้สึกของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ          - ปากกา
ก้อนหิน
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า (กระต่าย-ก่อหญ่า,กระต่าย-สุนัขจิ้งจอก)
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ1 นาที


ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมก้อนหินที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันจำนวนหกก้อนมาวางไว้กลางห้อง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคอดว่าก่อนหินทำอะไรได้บ้าง/ทำอะไรไม่ได้บ้าง?"

- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม

 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมือนหินก่อนใด/เพราะเหตุใด?"
- นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงาน(วาดรูปหรือเขียนข้อความ)แล้วแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
   
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น