Week4

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
4

จันทร์
มุมมองการคิด  ใคร่ครวญฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
สามสิ่งในชีวิต
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูวาง เงิน (แสดงถึงความร่ำรวย) นาฬิกา(แสดงถึงเวลา) และกระดาษรูปหัวใจ (แสดงถึงสิ่งที่เรารักและคนที่เรารัก) ไว้กลางห้อง แล้วใช้ถาม ถามนักเรียนว่า “เห็นอะไร แล้วสามสิ่งนี้ถ้าให้พี่ๆเลือก พี่ๆคิดว่าสิ่งไหนที่สำคัญต่อชีวิตของเรามากที่สุดในตอนนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความคิดเห็นลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกพูดถ่ายทอดความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเลือกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตพร้อมกับให้เหตุผล
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด

เพลงสปา
เงิน 100 บาท
นาฬิกา
กระดาษรูปหัวใจ
กระดาษครึ่ง A4

อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ(โยคะ,รำกระบี่กระบองฯลฯ)

- มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ,ดนตรี

- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- มีสมาธิที่ยาวนานมากขึ้น
ฝากรอยนิ้วเอาไว้
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น และสีน้ำ/โปสเตอร์ ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยใช้นิ้วมือแทนพู่กันระบายสี
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

เพลงสปา
กระดาษ
สีน้ำ/โปสเตอร์

พฤหัสบดี
- เรื่องเล่า
- ประสบการณ์ 
 - วรรณกรรม

มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
ใคร่ครวญกับตัวเองเกี่ยวกับภาพและเรื่องราว
เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ข้างหลังภาพ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องภาพถ่ายต่างๆ ทั่วโลก
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4 ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ครูให้นักเรียนดูภาพต่างๆ ประมาณ 10 รูป เมื่อดูเสร็จแต่ละภาพ ให้นักเรียนตั้งชื่อภาพแต่ละภาพ เขียนลงบนกระดาษ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพ
ครูอ่านบทความความสำคัญของจินตนาการของ J.K. Rowling ให้นักเรียนฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากบทความนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถึงบทความที่ได้ฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน

ภาพบอกความรู้สึก
เพลงสปา
กระดาษ/ปากกา
บทความ

ศุกร์

สื่ออุปกรณ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

- ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กำลังใจ
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนจับคู่ นั่งหันหน้าเข้าหากัน จากนั้นครูให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ พร้อมกับจับมือคู่ของตัวเอง
ครูให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น A และอีกคนหนึ่งเป็น B โดยครูจะให้นักเรียนคนที่เป็น B เริ่มพูดปัญหาหรืออุปสรรค์ต่างๆในชีวิตหรือการเรียนที่ทำให้ตนเองลำบากใจ โดยครูจะกำหนดเวลาให้ A พูด 1 นาที จากนั้น B จะเป็นฝ่ายพูดให้กำลังใจ A ครูกำหนดเวลาให้ 1 นาที จากนั้นก็สลับให้ B เป็นฝ่ายพูดปัญหาของตนเอง และให้ฝ่าย A เป็นคนให้กำลังใจ
เมื่อทุกคนถ่ายทอดเสร็จแล้ว ครูก็จะพูดให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ทุกคนผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยร้อยล้านกำลังใจจากทุกคนที่มีให้กันในวันนี้
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

- เพลงสปา

กำลังใจ

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น