Week8


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
- มีความมุ่งมั่น อดทนไม่ย่อท้อ
ปลูกข้าว 500 เมล็ด
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ครูแจกกระดาษกราฟให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้เวลา 7 นาทีให้นักเรียน ให้ปลูกข้าว (วาดรูปเมล็ดข้าวลงในแต่ละช่องของกระดาษกราฟ) 500 เมล็ด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรระหว่างทำกิจกรรม?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนชิ้นงานและความรู้สึกร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณข้าว ชาวนา และอาหารที่เป็นพลังงานให้เรา
- กระดาษกราฟ
- ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ

- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน 3 นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
การมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ

วาดเหมือน
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนวาดภาพเพื่อนตนเอง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรระหว่างทำกิจกรรม?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนภาพเหมือนและความรู้สึกร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความคิด ความรู้สึกของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ/ดินสอ
- กระจก
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเรื่องราวที่อ่าน
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
บทความชวนคิด
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูอ่านบทความ “ความรัก” ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากบทความนี้?”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ:
- ครูEmpower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- บทความ "ความรัก"
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆรอบตัว
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการมองภาพและมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
ตัวต่อแทนแกรม
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกตัวต่อแทนแกรมให้นักเรียนคนละหนึ่งชุด ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม


- ครูให้นักเรียนต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม และต่อเป็นรูปต่างๆ ให้เป็นรูปที่มีความหมายต่อตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความหมายของภาพนั้น
- ครูให้นักเรียนนำรูปที่ต่อมาแต่งเป็นนิทานร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความคิด ความรู้สึกของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- ตัวต่อแทนแกรม

วาดเหมือน

ขั้นเตรียม:

ขั้นกิจกรรม:ขั้นจบ: 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น