Week5


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
มีจิตบวก เห็นความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่ง
- การคิดวิเคราะห์

จำเป็น/ต้องการ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น ช่อง ใคร่ครวญกับตนเองและเขียนลงช่องที่เขียนสิ่งที่คิดว่าจำเป็นช่องที่เขียนสิ่งที่ต้องการและช่องที่3 เขียนเฉพาะสิ่งที่ต้องการ โดยตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนใช้วิธีหรือเกณฑ์อะไรในตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น เลือกเฉพาะสิ่งที่ต้องการ?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถึงเหตุผลในการเลือก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ
ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
รำกระบี่กระบอง
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนเป็นแถวตอน เว้นระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ากระบี่กระบอง
- นักเรียนทำท่ากระบี่กระบองท่าต่างๆ
- นักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองประมาน 2 นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เพลงสปา
ไม้กระบอง
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ฝึกจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ป็อปคอร์น
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 และป๊อปคอร์นให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม

- ครูให้นักเรียนเลือกวางป๊อบคอร์นในตำแหน่งที่แต่ละคนพอใจ จากนั้นให้ต่อเติมให้เป็นภาพ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ทำไมนักเรียนถึงเลือกวาดภาพนี้ ภาพที่วาดมีแรงบันดาลใจหรือมีความหมายต่อตนเองอย่างไร”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมพูดคุยถึงความหมายของภาพที่ตนเองวาด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆแห่งประสบการณ์ความงอกงาม
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- ป็อปคอร์น
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากเรื่องเล่าที่สะท้อนเรื่องราวต่อสิ่งรบอตัว
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
ตำนานดอกไม้
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องตำนานของดอกกุหลาบจากที่ต่างๆของโลกให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4 เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องราวของดอกกุหลาบในมุมมองของตนเอง ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากเรื่องเล่า
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:- ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- เพลงสปา
- กระดาษปากกา
- เรื่องเล่าตำนานของดอกกุหลาบ
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- การคิดสร้างสรรค์
ดินสอที่ไม่มียางลบ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ครูให้นักเรียนวาดภาพตามที่ครูกำหนด เมื่อวาดไปสักพัก ครูจะกำหนดภาพที่ให้นักเรียนวาดใหม่เปลี่ยนไปจากโจทย์ภาพแรกที่ให้ไว้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร ระหว่างทำกิจกรรม?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:- ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- กระดาษ
- ดินสอ ปากกา
จำเป็น/ต้องการ
ขั้นเตรียม:

ขั้นกิจกรรม:

ขั้นจบ:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น