Week3

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
3

จันทร์
มุมมองการคิด  ใคร่ครวญ

- มีสมาธิทบทวนใคร่ครวญ
- มีทักษะการสื่อสารผ่านงาน
เขียนและภาพวาด
- ตีความหมายของคำ

ความภาคภูมิใจในชีวิต
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง สำรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างมีสติประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:        
- ครูชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในชีวิต
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
และตั้งคำถามนักเรียนว่า “ในชีวิตที่ผ่านมา มีอะไรที่บ้างที่นักเรียนได้ทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ และอะไรคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้น”
- ครูให้นักเรียนเขียนความภาคภูมิใจ 20 ข้อ และนำมาแลกเปลี่ยนกัน
- ครูตั้งคำถามนักเรียนว่า “ในตอนนี้นักเรียนอยากทำอะไรบ้าง ที่จะทำให้รู้สึกภาคภูมิใจแบบเดียวกันนี้ในอนาคต”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความเป็นคีตกาล

- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ(โยคะ,รำกระบี่กระบองฯลฯ)


- มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ,ดนตรี

- การรับฟังอย่างมีสติ
 - มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ฝึกจินตนาการและคิด     สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 - การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้
ตุ๊กตาสัตว์รักษ์โลก
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูนำเสนอวัสดุธรรมชาติที่เตรียมมา ใช้คำถามกระตุ้นการคิด สิ่งนี้คล้ายอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเจอสิ่งนี้นำมาทำอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง?
ครูแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ให้โจทย์นักเรียนนำวัสดุธรรมชาติมาสร้างสร้างสรรค์ตุ๊กตาตามจินตนาการของแต่ละคน พร้อมตั้งชื่อ
- ครูแจกวัสดุธรรมชาติและอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกกลุ่ม ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความคิดหรือแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ และความหมายของตุ๊กตานั้นๆ
คำอธิบาย: http://2.bp.blogspot.com/-4hpO5OD1cnw/Vmztk3qxcVI/AAAAAAAABOk/aEdinaXYAIo/s1600/A.jpg
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- วัสดุธรรมชาติ
พฤหัสบดี
- เรื่องเล่า
- ประสบการณ์ 
 - วรรณกรรม


มีสติจดจ่อ
มีจิตบวกเห็นความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่ง
มีสมาธิในการรับฟัง

วรรณกรรมดีจึงแบ่งปัน
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูและนักเรียนเลือกวรรณกรรมคนละหนึ่งเล่มจากห้องสมุด
ครูให้นักเรียนหามุมที่ชอบเพื่ออยู่กับตัวเองกับหนังสือ ประมาณ 15 นาที
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากวรรณกรรมที่ได้อ่าน
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

- หนังสือ
- ห้องสมุด

ศุกร์

สื่ออุปกรณ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
มีจิตบวก เห็นความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่ง
เกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด
- การคิดวิเคราะห์

ต้นกล้าคืนถิ่น
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนวิเคราะห์จากคลิปที่ได้ดู
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นกิจกรรม:
ครูชวนนักเรียนคุยถึงคนที่ไปเรียนหรือทำงานที่อื่น แล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง
ครูให้นักเรียนดูคลิปต้นกล้าคืนถิ่น
คำอธิบาย: http://2.bp.blogspot.com/-YlyHv8YJiXo/VmzttR57fUI/AAAAAAAABOs/wo4DZI4ULwc/s200/Untitled.png

ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากดูคลิปจบ?
ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู นำใคร่ครวญกับตัวเอง และเขียนถ่ายทอดลงบนกระดาษ
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ:
นักเรียนนั่งจับมืออธิษฐาน ส่งกำลังใจให้ต้นกล้าคืนถิ่นทุกคน
ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- คลิป “ต้นกล้าคืนถิ่น

ความภาคภูมิใจในชีวิต
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

ถอดกิจกรรม:
พี่ฟลุ๊ค: สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดคือที่ผมได้นั้งอยุ่ตรงนี้ครับ ที่บอกแบบนี้เพราะการมีปัจจุบันนี้หละครับคือสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด
พี่ฟ้ารุ้ง: สิ่งที่หนูภูมิใจคือการที่หนูดุแลตัวเองได้ในหลายๆเรื่องไม่ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ และยังช่วยในการดูแลงานบ้านต่างๆได้อีกด้วยค่ะ
พี่ทิพย์: หนูภูมิใจหลายอย่างค่ะแต่สิ่งที่หนูภูิมใจในตัวหนูเองมากที่สุดคือ หนูกล้ามีความพยายามในการตั้งใจเรียนมากขึ้นทำให้แม่ไม่ต้องบ่นค่ะ
พี่เอ็มมี่: หนูกล้าแสดงออกมาขึ้นค่ะ หนูไม่เคยเต้นเลยแต่เพื่อนๆทำให้หนูเต้นจนได้ หนูเลยภูมิใจว่าหนูก็ทำได้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น